Engelska
Anmäl dig här

Fördjupning om konduktiv pedagogik

Konduktiv pedagogik är ett koncept som används för att stödja och guida neurologiskt funktionsnedsatta mot en bättre inre organisering och utveckling av funktioner. En conductor lär personer med funktionsnedsättningar att lära känna och utveckla sin kropp och funktioner. Move & Walks conductorer har kunskap och erfarenhet av många olika diagnoser med neurologiska skador. Konduktiv pedagogisk behandling utgår från varje individ och hans eller hennes personliga förutsättningar. Rörelse, kommunikation, kognitiv och social utveckling är i fokus. Med ett förbättrat rörelsemönster stimuleras utveckling och inlärning utifrån livets olika aspekter.

 

Människans holistiska utveckling är med dagens pedagogiska, och kanske även med vissa medicinska termer, inte lika kontroversiell som den var i 40-talets Europa när metoden grundades och utvecklades av András Petö i Ungern.

Att förstå hur någon agerar i en viss situation kräver en fullständig insikt om hur olika funktioner samverkar. Det handlar om rörelse-, kognition, kommunikation och social förmåga. Allt hänger ihop! Att träna och lära personer med funktionsnedsättningar bättre funktioner är ett led i den holistiska utvecklingen.

 
Konduktiv pedagogik och dess positiva förhållningssätt innebär att man försöker hitta de funktioner och kunskaper som finns i det centrala nervsystemet. De befintliga funktionerna används sedan som bas för inlärning av nya funktioner. Genom att aktivt delta i olika aktiviteter och situationer byggs så småningom ny kunskap som används aktivt, och senare omedvetet, för att lösa olika situationer i vardagen.

Hjärnskador definieras utifrån ett medicinskt perspektiv som plus- och minus-problem. Vissa saker har man för mycket av (plus), annat har man för litet av (minus). Principen är då att försöka kompensera genom att arbeta bort det som individen har för mycket av, till exempel spasticitet, ofrivilliga rörelser, epilepsi. Samtidigt tillförs sådant som saknas, som hjälpmedel för att kompensera rörelse.

 
En skada i det centrala hjärnsystemet innebär inte enbart ett plus-minus system och inte heller enbart en funktionsnedsättning. Ofta ser man inlärningsproblem, försenad kognitiv (mental) utveckling, perceptionssvårigheter, epilepsi, synskador etc. Utifrån conductorns perspektiv är det här en komplex problematik. En skada i det centrala nervsystemet kräver en komplex inlärningsprocess på alla nivåer för att nå utveckling.

Att ta bort eller minska tonusökningen (spasticiteten) med medicinska, neurologiska behandlingar (botox, baclofen eller dorsal rhisotomi) är inte att lösa problemet. I en del fall kan spasticitetsreducering motverka deformationer och minska smärta. Men inlärningsproblemen kvarstår och funktionerna förbättras inte per automatik.

Konduktiv pedagogik hjälper till att balansera tonusökning, genom att kontrollera tonus-impulser – ofrivilliga rörelser. Ett förbättrat rörelsemönster öppnar för utveckling och inlärning. På Move & Walk får varje individ möjligheten att utvecklas i sin egen takt för att leva ett så självständigt och aktivt liv som möjligt.

Gruppen   
Gruppen är en viktig del av den konduktiva pedagogiken. Men all konduktiv pedagogisk behandling, även i grupp, sker med utgångspunkt från individens behov. Tillsammans med conductorn hittar var och en sin egen lösning för olika rörelser och aktiviteter. Det finns inga rätt eller fel. Inget normalt sätt att sitta, rulla, stå eller gå. Det handlar om att själv hitta sin egen lösning utifrån sin individuella förmåga. 

Människan är en social individ som söker bekräftelse och kontakt hela tiden. Gruppsituationen ger stöd och uppmuntran för den sociala och kommunikativa utvecklingen. Vi tränar i så homogena grupper som möjligt, för att de tränande ska vara på likvärdig funktionsnivå, såväl rörelsemässigt som mentalt. Deltagarna tränar tillsammans med en eller två medföljande personer. Det är viktigt att familj, assistenter, skola och andra runtomkring också får del av den konduktiva pedagogikens verktyg för att bättre kunna stötta i vardagen.

Programmen
Människans utveckling är holistisk. Därför tränar vi på ett holistiskt sätt. Ett konduktiv pedagogiskt program följer ”normalbarnets” komplexa utveckling. Vi går från liggande, genom sittande till stående och gående och ger deltagaren erfarenhet av alla möjliga olika positioner, situationer och aktiviteter. Alla övningar påverkar rörelse, kognitiv, kommunikativ och social förmåga samtidigt.

Facilitering/stöd
Att hjälpa mer är att hjälpa mindre. Vi visar och lär medföljande familj och assistenter hur de kan de stötta deltagaren på ett aktivt och utvecklande sätt. Det vill säga att man får förståelse för hur man kan hjälpa den funktionsnedsatte att själv vara aktiv och lösa dina uppgifter eller problem, istället för att lösa dem åt henne eller honom.

 
Ett exempel: Någon är törstig och önskar att få dricka. Då är det lätt att hjälpa för mycket genom att vi själva går och hämtar ett glas vatten. Men om vi istället visar var och hur personen själv kan nå vatten så kan de själva lösa problemet. På motsvarande sätt kan vi se att vissa hjälpmedel är problemlösare för den funktionsnedsatte – men är ett hinder för utveckling.
 
Rytmisk intention
Olika symptom/diagnoser behöver olika tid och takt för att kunna nå avslappning och genom det en koordinerad rörelse. Genom att ge konkret tid, takt och stöd ger vi ett viktigt stöd för individens inre organisation. Conductorerna visar rätt takt för varje enskild tränande som passar bäst och ger samtidigt tillräckligt tid för att nå målet (rörelsen).

Tid:
 När man ger en konkret ”begränsad” tid för att nå en rörelse så får man bättre motivation och uppmuntran för aktiviteten, än om man har all världens tid.

 

Takt: Att utföra ett vanligt ”step-up”-program utan musik är nästan omöjligt. Takten i musiken ger oss stöd för att koordinera våra rörelser i tid och rum. Samma princip gäller för neurologiskt funktionsnedsatta. Med hjälp av sång eller genom att räkna kan vi ge motsvarande stöd.

Verbalt stöd: Små barn pratar ofta för sig själva när de leker. Vad gör de egentligen? Sedan länge vet den pedagogiska vetenskapen att det är enklare att koordinera våra rörelser när vi uttalar våra mål samtidigt som vi gör rörelserna. Genom att prata skapar vi medvetenhet och delaktighet i aktiviteten.  

Ett praktiskt exempel
En neurologisk funktionsnedsättning har inte bara fysiska konsekvenser. Det innebär mycket mer. 

Tänk dig in i följande situation: Du bryter höger arm och blir gipsad under 6 veckor. Oturligt nog är du högerhänt och arbetar med ritningar på ett arkitektkontor. Du kan naturligtvis inte utföra ditt arbete tillfredsställande och får också svårt att klara de vardagliga sysslorna i hemmet.

Om du dessutom har barn, och din fru eller man inte alltid är hemma och hjälper dig, lär du stöta på många problem under veckorna med gips. Inte bara rent konkret utan också stress och frustration över att inte klara av normala sysslor.

När de 6 veckorna med gips är över kan du dock återuppta alla dina ”normala” sysslor igen.

Situationen för en person med en neurologisk funktionsnedsättning är precis som i exemplet ovan, men med en avgörande skillnad. Problemen som försvann för dig när gipset togs bort kvarstår för den neurologiskt skadade om hon eller han inte får möjlighet till behandling. Till att börja med föreligger en fysisk funktionsnedsättning och med tiden får den neurologiskt funktionssatte oftast också svårigheter med kommunikation och personlig utveckling.

Scroll top