Engelska

Elevhälsa

Information om elevhälsoteamet vid Move & Walk Skola

2 kap. skollagen (2010:800).


25 § För eleverna i förskoleklassen, grundskolan, grundsärskolan, sameskolan, specialskolan, gymnasieskolan och gymnasiesärskolan ska det finnas elevhälsa. Elevhälsan ska omfatta medicinska, psykologiska, psykosociala och specialpedagogiska insatser. Elevhälsan ska främst vara förebyggande och hälsofrämjande. Elevernas utveckling mot utbildningens mål ska stödjas. För medicinska, psykologiska och psykosociala insatser ska det finnas tillgång till skolläkare, skol-sköterska, psykolog och kurator. Vidare ska det finnas tillgång till personal med sådan kompetens att elevernas behov av specialpedagogiska insatser kan tillgodoses.


Elevhälsoteamet vid Move & Walk Skola i Göteborg och i Malmö består av Rektor, Skolläkare, Skolsköterska, Skolpsykolog, Skolkurator samt Speciallärare.


Syfte och rutiner

Syftet med Elevhälsan på Move & Walk Skola är att fungera förebyggande och hälsofrämjande. Vidare att skapa en trygg skolmiljö som ger förutsättningar för alla elevers utveckling och lärande. Elevhälsoteamet på Move & Walk Skola träffas vid behov (men önskvärt en gång per månad) under ledning av rektor. Vid sidan av rent yrkesmässiga ansvarsfördelningen i teamet arbetar elevhälsoteamet också med elevernas arbetsmiljö, skolans värdegrundsarbete och arbetet mot kränkande behandling.


Frågeställningar kring elever diskuteras i första hand med vårdnadshavare och därefter med klassföreståndare. Om ett problem inte kan lösas i arbetslaget tar speciallärare ärendet vidare till elevhälsoteamet. Vårdnadshavare informeras alltid innan ett elevärende tas upp i elevhälsoteamet.


Sker ingen utveckling efter beslutade åtgärder kan ärendet efter vårdnadshavares godkännande föras vidare till Move & Walks ledningsgrupp. All dokumentation förvaras i låsta journalskåp, med strikt begränsad access av behöriga.


Move & Walk Skola följer även följande krav från Skolverket: ”Skolläkaren och skolsköterskan har en sträng sekretess och får inte lämna uppgifter om en elev de behandlar om det inte står klart att eleven eller de närstående inte lider men av att uppgifterna lämnas ut. Om det är nödvändigt att lämna en sådan uppgift för att eleven ska kunna få det stöd hon eller han behöver får skolhälsovården ändå lämna uppgiften till övriga i elevhälsoteamet. Sträng sekretess gäller också inom den del av elevhälsan som rör uppgifter hos kurator och psykolog. Men för särskild elevstödjande verksamhet gäller svag sekretess, det vill säga sekretessen gäller bara om man kan anta att eleven eller någon anhörig till henne eller honom lider men om man lämnar ut uppgiften.”


Samtlig personal på Move & Walk Skola har skrivit under bestämmelser kring tystnadsplikt.