Rutiner för klagomålshantering

Följande information lämnas till elev, vårdnadshavare samt personliga assistenter vid respektive läsårsstart eller då ny elev börjar på skolan. Om en elev byter assistent mitt i en termin ges information om detta vid anställningsstart. I de fall där vårdnadshavare inte talar svenska och inte har en anhörig som kan översätta dokumentet, ser skolan till att boka en tolk som översätter dokumentet.

Inom Move & Walk Skola gäller följande:

Missnöje

·         Alla typer av klagomål på Move & Walk Skola som kommer till skolans kännedom ska beaktas och omfattas av skolans rutiner för klagomålshantering. Klagomål kan framföras via telefon, mail eller skriftligen. Det går också att vara anonym, men rutiner för återkoppling försvåras och kan enbart beaktas men ej återkopplas personligen.

·         Elever, vårdnadshavare och elevassistenter som är missnöjda och har klagomål mot utbildningen/skolan ska de i första hand vända sig till rektor. I de fall där missnöjet framförs direkt till klassföreståndare, lärare eller annan skolpersonal, ska denne framföra klagomålet till rektor. Det är alltid rektor som har ansvaret för ett klagomål. Klassföreståndare har alltid ansvaret att framföra klagomålet till rektor då denne eller någon annan lärare fått information om missnöje eller klagomål.

·         Rektor ansvarar för att det så snart som möjligt görs en utredning vid skolan om det förhållande som missnöjet eller klagomålet avser, samt att nödvändiga åtgärder vidtas för att rätta till eventuella brister.

·         Rektor ansvarar för att de som klagat informeras om på vilket sätt konstaterade brister eventuellt åtgärdats. Ett utsatt tidsspann för återkoppling ges också. Vanligtvis ska en återkoppling ske inom sju dagar.

·         Rektor ansvarar för att missnöjet utreds och åtgärderna dokumenteras och att dokumentationen sparas.

Klagomål

·         Om den/de som klagat inte är nöjda med de åtgärder som vidtagits av rektor har man möjlighet att göra en klagomålsanmälan till VD på Move & Walk Skola.

·         Om rektor anser att frågan bör avgöras av Move & Walks centrala ledning förs ärendet vidare till VD.

·         I vissa fall kommer klagomål till VD via en myndighet som fått en anmälan direkt från till exempel elev, vårdnadshavare eller elevassistent.

·         VD tar i dess fall över rektors ansvar för att klagomålet utreds och åtgärdas på lämpligt sätt, samt att den/de som klagat informeras om vilka åtgärder som vidtagits med anledning av klagomålet.

·         Alla klagomål till VD dokumenteras och tas upp i ledningsgruppen.