Så arbetar vi i vår dagliga verksamhet

På Move & Walk Daglig Verksamhet arbetar vi med individuellt anpassade ar­betspass, både enskilt och i grupp. Vi arbetar också i grupp för att främja social ge­menskap och att ge psykisk, fysisk, kog­nitiv och kommunikativ stimulans och utmaning. Move & Walks målsättning är att du som arbetstagare ska utvecklas för att blir så självständig som möjligt och klara olika vardagssituationer.

Hos oss är delaktighet och gemenskap mycket viktigt därför arbetar vi tillsammans med alla våra kollegor/verksamheter på Move & Walk. Vi fikar, äter lunch och umgås ”över gränserna” och det inkluderande synsättet är något som präglar oss alla. Vi vill ha kul på jobbet!

Våra aktiviteter

Programmet med Konduktiv Pedagogik (KP) förbereder till aktivitet och arbete för deltagaren. Arbetsuppgifter utförs tillsammans eller under ledning av utbildade stödpedagoger och assistenter. Verksamheten erbjuder olika typer av aktiviteter och skapar även en sådan miljö som stimulerar fantasin. Aktiviteter genom KP är bland annat:

  • Sociala aktiviteter
  • Konst och kultur
  • Kommunikation
  • Aktiviteter i utemiljö
  • IT/Sociala medier
  • Projekt och försäljning

Det unika med Move & Walks Daglig Verksamhet är typen av aktivitet, och dess utförande, där arbetstagaren genom upplevelser och erfarenhet får utveckla olika färdigheter. Detta ska bidra till en stark självkänsla vilket ger redskap att på ett så självständigt sätt som möjligt, klara sig igenom vardag och fritid.

Alla deltagare genomför varje del av sitt dagsprogram i sin egen takt med anpassade övningar och facilitation.

 

Våra metoder

Konduktiv Pedagogik

Vår huvudmetod och inriktning är Konduktiv Pedagogik, en beprövad erfarenhet inom re/habilitering för personer med neurologiska funktionsnedsättningar och/eller neurologiska symtom i Sverige sedan 1997. KP utvecklades i Ungern under mitten av 1900-talet och är en specialpedagogik med ett holistiskt synsätt där Conductorn (stödpedagogen) guidar mot förbättrat rörelsemönster, självständigare aktivitet och bättre ADL-funktioner.

Genom strukturerade uppgifter/övningar och guidat utförande bidrar Conductorn till att hjärnan får stimulans. Hjärnans plasticitet möjliggör att andra hjärnceller kan ta över de förlorade funktionerna. Du kan läsa mer om KP här.

På vår dagliga verksamhet arbetar vi med KP både enskilt och i grupp, utifrån ditt behov och förmåga, och för att främja social gemenskap samt ge psykisk, fysisk, kognitiv och kommunikativ stimulans och utmaning.  KP kombinerar rörelseaktiviteter med kognitiv, kommunikativ och social utveckling, vilket bidrar till att ge dig möjlighet till rörelse och aktivitet. Genom de aktiviteter som utförs sker inlärning genom fysiska, kognitiva, kommunikativa och sociala interaktioner.

Vi förbereder kroppen inför dagens arbetsuppgifter med ett program med Konduktiv Pedagogik (KP). Vi tittar på vilka arbetsuppgifter som kan passa dig och sedan planeras genomförandet av arbetsuppgiften tillsammans med Conductorn.

Vi använder oss sedan av pedagogiken under hela dagen genom att utmana dig att använda de funktioner du har och peppa dig att försöka lite till. Det kan handla alltifrån att sitta på en stol istället för i rullstolen, att ta dig mellan arbetsrummet och lunchrummet med minsta möjliga hjälpmedel osv.

Inom KP är lärandeprocessen, inflytande, delaktighet och utveckling de viktigaste verktygen. Detta är alltså integrerande delar av den pedagogik som verksamheten bygger på. En del av värdegrunden inom KP är att alltid se utvecklingsmöjligheter. Den utgår från det konkreta och strävar mot det abstrakta. Ett individuellt anpassat och välplanerat program med KP varje dag förbereder deltagarna till att aktivt kunna använda sin fulla potential.

AKK

Move & Walk arbetar för att du ska känna delaktighet och självbestämmande. För att detta ska fungera på allra bästa sätt strävar vi efter att hitta och forma dina kommunikationsmöjligheter. För dig som saknar tal är Alternativ Kommunikation (AKK) en viktig del av vår verksamhet. AKK anpassas alltid efter dig och ditt behov och ingår som en del i genomförandeplanen.

Vi vill att alla som jobbar på vår dagliga verksamhet ska få tillgång till den kommunikation som den enskilda individen behöver och kan använda sig av. Inom KP finns en del som är direkt riktat mot att öva upp talförmågan genom munmotorik. Då övar vi bland annat på andningen, att forma olika ljud och ansiktsmimiken.

Vi arbetar även med bildförstärkande kommunikation, konkreta objekt, tecken som stöd. Vi har även tillgång till vissa kommunikationsprogram på datorn.

Lågaffektivt bemötande

Lågaffektivt bemötande är ett synsätt, en metod som vi använder för att hantera problemskapande beteende på ett etiskt försvarbart sätt. Genom att lära känna deltagaren får vi en förståelse om varför det problemskapande beteendet uppstår, när och hur. Det kan handla om hur kropp och hjärna fungerar i akuta situationer, funktionsnedsättningar, psykiska tillstånd, kraftig stress och demens. Vi arbetar utifrån att skapa tillit och en trygg miljö för deltagaren vilket i sin tur förebygger att dessa problematiska situationer uppstår.

Bemanning

Affärsområdeschefen har det övergripande ansvaret för verksamheten. Det dagliga arbetet utformars och planeras av enhetschef, arbetsledare, deltagare, stödassistenter och stödpedagoger tillsammans. Arbetsledaren tillsammans med stödpedagogen (Conductorn) har ansvar för den pedagogiska delen av verksamheten. Stödpedagoger och stödassistenter är kontaktpersoner för deltagarna och de som ansvarar för deras dagliga sysselsättning.

Personalen arbetar för att deltagarna skall trivas på daglig verksamhet, samt vara med och utforma och känna ansvar för sin vardag. Varje deltagare får en kontaktperson utsedd som väl känner till dennes behov och önskemål om sysselsättning och målbild. Detta bidrar till, och säkerställer, versamhetens kvalitet och ger varje enskild en trygg och säker insats. Kontaktpersonen samverkar med legal företrädare, ev andra kontaktpersoner och insatser/myndigheter.

Move & Walk Daglig Verksamhet har tillgång till utbildad personal inom LSS, HSL, Konduktiv Pedagogik och särskola genom samverkan med övriga verksamheter inom Move & Walk. Samverkan och samarbete sker dagligen då verksamheterna finns i samma lokaler.