Vår skola har ett unikt upplägg där Konduktiv pedagogik (KP) har integrerats med läroplan och kursplaner. Det innebär att våra elever får tillgång till KP under hela skoldagen.

KP bygger till stor del på motivation kopplat till ett tydligt syfte. Inlärningen sker genom aktiv kommunikativ, motorisk, kognitiv, och social interaktion vilket genom erfarenhet, vetenskapliga studier och utvärderingar visat sig vara nyckeln till lärande för vår elevgrupp. Skolans mål är att guida eleven mot ett självständigt liv fyllt med utveckling och lärande.  Här kan du läsa mer om Konduktiv Pedagogik.

Vi arbetar dagligen med elevernas kommunikationsförmåga och utreder olika möjligheter för dem att lära sig att uttrycka sig. Genom att bejaka barnets motivation och ge den enskilde eleven den tid som han eller hon behöver, uppnår vi en optimal inlärningssituation. Eleverna arbetar utifrån sina egna förutsättningar och mål enligt läroplan och kursplaner.

Vår verksamhet ska genomsyras av kvalité, utveckling och glädje under hela dagen samt en god arbetsmiljö både för elever och personal.

Vår personal består av speciallärare utbildade vid Pető-institutet i Budapest, specialpedagoger/speciallärare med erfarenhet från svensk grund- och gymnasiesärskola, musiklärare, talpedagog och conductor-assistenter.  Vi har kvalitetsansvarig inom KP som handleder personalen i skolan. Conductor, speciallärare/specialpedagog, vårdnadshavare och personliga assistent har en nära dialog. Tillsammans skapas den individuella utvecklingsplanen med utgångspunkt från varje elevs individuella behov.

Move & Walk Skola samarbetar bland annat med Specialpedagogiska skolmyndigheten (SPSM) och Kommunikations- och dataresurscenter (DART). All personal går regelbundet på kurser i AKK (Alternativ och Kompletterande Kommunikation).