Vårt elevhälsoteam som består av rektor, biträdande rektor, specialpedagog, skolläkare, skolsköterska och kurator har ett nära samarbete med skolpersonal och föräldrar. Elevhälsan ska framförallt arbeta hälsofrämjande och förebyggande för elever och personal på skolan.

Elevhälsoteamets uppdrag är att generellt riktat arbeta för att:

• Främja elevens lärande, utveckling och hälsa.

• Förebygga ohälsa och inlärningssvårigheter.

• Bidra till att skapa miljöer som främjar lärande, utveckling och hälsa.

• Stödja elevernas utveckling mot utbildningens mål.

Elevhälsoteamtes individuellt riktade arbete är att: 

• Bidra till att varje enskild elev ges förutsättningar att utvecklas så långt som möjligt enligt utbildningens mål.

• Undanröja hinder för lärande, utveckling och hälsa.

• Uppmärksamma och på uppdrag av rektorn utreda orsaker till inlärningsproblem.

• Uppmärksamma och utreda orsaker till ohälsa.

• Bidra med åtgärder och anpassning för varje enskild elev i behov av särskilt stöd.

• Säkra tidigt upptäckt av avvikelser av tillväxt och hälsa.