Bild på barn som leker

Vad är Konduktiv Pedagogik?

Move & Walks pedagogik bygger på Konduktiv Pedagogik, även kallad Pető-metoden, som skapades av den ungerska läkaren András Pető på 1940-talet. Konceptet har vidareutvecklats av Eszter Horváth Tóthné, grundare av Move & Walk, och anpassats till svensk hälso-, sjukvårds-, skol- och omsorgsväsendet.

Helhetsperspektivet är utmärkande för Konduktiv Pedagogik. KP är ett specialpedagogiskt, tvärvetenskapligt, komplext kunskapssystem som parallellt utvecklar de motoriska, sociala, kognitiva och kommunikativa förmågorna.

KP-synsättet sätter deltagarens självständighet i fokus då individens behov och målsättning formar det komplexa KP-programmet. Conductorernas (specialpedagogernas) positiva, framåtsyftande inställning är välkänd. Detta kommer från att motoriska rörelsenedsättningar eller fler-funktionsnedsättningar ses som en utgångspunkt till utvecklingsmöjligheten och inte som ett hinder eller problem.

Gruppen är en viktig del av pedagogiken, men all behandling/träning, även de som sker i grupp, sker med utgångspunkt från individens behov.