Move & Walk:s kvalitetspolicy

 

Move & Walks kvalitetspolicy är framtagen på uppdrag av företagets styrelse och är ett dokument med riktlinjer avseende kvalitet och faktorer som påverkar kvaliteten. Alla inom företaget förväntas följa policyn, såväl anställda som styrelsemedlemmar.

 

Syfte

Vi tillhandahåller träning, skola, personlig assistans och daglig verksamhet i ett unikt koncept enligt Konduktiv Pedagogik. Genom våra tjänster skapar vi en bättre vardag och högre livskvalitet för människor med funktionsnedsättningar. Genom vår breda kompetens ger vi våra kunder möjlighet att utveckla sina förmågor, höja sin livskvalitet och sitt självförtroende. Målet med Move & Walks kvalitetsarbete är nöjda kunder, där vi levererar resultat som överträffar deras förväntningar. Move & Walks namn skall vara förknippat med hög kvalitet vad gäller personal, tjänster och kundservice.

Riktlinjer

Ledningen skall sätta klara kvalitetsmål som kommuniceras, följs upp och revideras regelbundet. Som stöd i kvalitetsarbetet använder företaget den internationella kvalitetsstandarden ISO 9001.

Kundtillfredsställelse

Vår främsta framgångsfaktor är nöjda kunder. Därför

 • utgår vi från vad som är bäst för kunden på lång sikt
 • är vi alltid samarbetsvilliga när det gäller våra kunder och verkar för delaktighet
 • visar vi upp vårt kunnande och ger ett kompetent intryck i kundens ögon
 • tillhandahåller vi säkra, tidsbesparande, lättanvända och prisvärda tjänster.

Medarbetartillfredställelse

En god och produktiv arbetsmiljö är en framgångsfaktor. Därför

 • arbetar samtliga medarbetare som ett lag där vetskap finns om den individuella arbetsinsatsens betydelse för helheten
 • tillgängliggörs kritisk information i syfte att arbete skall utföras med kvalitet och framgång
 • uppmärksammar och bekräftar vi framgång samt belönar framgång
 • tillser vi att rätt person är på rätt plats genom välplanerad rekrytering och vidareutbildning
 • följer vi vår värdegrund.

Samhälle

Företaget ingår i ett större sammanhang. Därför

 • följer vi de lagar och förordningar som råder men även företagets etiska regler och policys
 • bedriver vi ett teamarbete i vårdprocessen
 • har vi kretsloppsbegreppet i åtanke vid beslut
 • minimerar vi negativ påverkan på luft, vatten och mark
 • minimerar vi förbrukning av vatten och energi

Ständiga förbättringar

Vår omvärldsmiljö och affärsidé kräver ständiga förbättringar i genomförandet. Därför

 • baserar vi våra beslut på fakta och mätningar
 • förbättrar vi kontinuerligt vårt kvalitetsledningssystem
 • gör vi rätt saker i rätt tid och på rätt sätt
 • arbetar vi proaktivt med att förebygga problem och risker
 • engagerar vi medarbetare och andra intressenter i det dagliga förbättringsarbetet i syfte att öka kundtillfredsställelsen
sv_SE
Skip to content