Hantering av personuppgifter inom skola, gymnasium och fritidsverksamhet

För att säkerställa att elever på Move & Walks skola får utbildning och omsorg av hög kvalitet behöver vi som ansvarar för verksamheten skola, gymnasium och fritidsverksamhet i flera olika sammanhang hantera dina personuppgifter och uppgifter om vårdnadshavare (namn, adress, e-postadress och personnummer).

För att få behandla personuppgifter krävs att den som är personuppgiftsansvarig har laglig grund att behandla uppgifterna eller att du har gett ditt samtycke till behandlingen. Vi behandlar alltså endast uppgifter i den utsträckning det är nödvändigt för att fullgöra vårt uppdrag.

I de fall Move & Walk behandlar personuppgifter som inte är nödvändiga för att bedriva skola kommer vi att be om ditt eller dina vårdnadshavare frivilliga och informerade samtycke. Det kan till exempel vara vid publicering av bild eller film på elev. Detta samtycke kan återkallas närsomhelst.

Vissa personuppgifter behöver vi behandla för att kunna bedriva skola. Dessa är till exempel ditt namn, adress och personnummer.

Personuppgifter behandlas i samband med administration såsom statistik, fakturering av avgifter, ansökan om tilläggsbelopp, upprättande av skolavtal, elevvård, skolskjuts, schemaläggning, närvarostatistik, administration av ledighetsansökningar samt administration av elevers lärverktyg.

Personuppgifterna behandlas även för pedagogisk dokumentation och planering, följa lärprocesser, kommunikation och dialog mellan skola och hem, för att stödja elevers lärande, följa och formativt bedöma elevers lärprocesser, samarbeta, lagra och dela pedagogiskt material digitalt, dokumentera åtgärdsprogram och stödinsatser, dokumentera kränkande behandling samt relaterade åtgärder.

Känsliga/extra skyddsvärda personuppgifter

För att kunna planera, bedriva och följa upp verksamheten behandlas både extra skyddsvärda personuppgifter, exempelvis personnummer, och känsliga personuppgifter om barn och elever. Till känsliga personuppgifter räknas exempelvis etnicitet (exempelvis modersmål), religiös eller filosofisk övertygelse (exempelvis specialkost) och hälsa (exempelvis hjälpmedel i undervisningen och placering i särskolan). Skolan kan också behandla beställda utredningar, eller inlämnade medicinska och/eller psykologiska utredningar, förutsatt att dessa utredningar är särskilt nödvändiga för skolan att känna till för att ge dig rätt typ av stöd.

Under vissa förutsättningar kommer vi även behandla orosanmälningar till Socialtjänsten.

Mottagare av personuppgifter

Mottagare av personuppgifter är berörd personal på Move & Walk skola, vårdnadshavare, Vi kan komma att dela dina personuppgifter med en tredje part, förutsatt att det är förenligt med lag och vi behöver göra det för att kunna utföra vårt uppdrag till exempel till myndighet (kommunen, Försäkringskassan, Skolinspektionen, SCB, taxibolag vid skolskjuts, habilitering, leverantör av skolmat).

Uppgifter som skickas in till en myndighet kan bli offentliga och får då begäras ut av alla så länge detta inte hindras av sekretess.

Ansökan till skolan

Om du inte är elev på skolan men ansöker till oss kommer dina och vårdnadshavares uppgifter att behandlas i vårt ansökningssystem. Om du inte antas till skolan kan du aktivt välja att stå kvar i kö, i annat fall raderas din ansökan.

Personuppgifter inom elevhälsan

Inom ramen för elevhälsans arbete registrerar Elevhälsoteamet (EHT) på Move & Walk vissa känsliga personuppgifter. Dessa kan vara hälsotillstånd, till exempel diagnoser eller andra liknande tillstånd. Dessa uppgifter är särskilt nödvändiga för att vi ska kunna ge dig rätt stöd vid behov. För känsliga uppgifter har vi särskilda försiktighetsåtgärder.

Rätten att bli glömd

I de fall du varit inskriven elev på skolan kommer vi att fortsätta behandla vissa personuppgifter om dig även efter din studietid. Personuppgifter som inte är nödvändiga för uppdraget att anordna utbildning, som utgör myndighetsutövning eller lagstadgat krav har du rätt att få raderade när du inte längre är elev på skolan.

sv_SE
Skip to content