Fördjupning om Konduktiv Pedagogik

 

Konduktiv Pedagogik (KP) är ett koncept som används för att stödja och guida personer som lever med olika neurologiska funktionsnedsättningar, mot en bättre inre organisering och utveckling av funktioner. En Conductor lär individerna att lära känna och utveckla sin kropp och sina möjligheter.

Move & Walks Conductorer har kunskap om och erfarenhet av många olika neurologiska diagnoser. KP utgår alltid från varje individ och hans eller hennes personliga förutsättningar. Rörelse, kommunikation, kognitiv och social utveckling är i fokus. Med ett förbättrat rörelsemönster stimuleras utveckling och inlärning utifrån livets olika aspekter.

Människans holistiska utveckling är med dagens pedagogiska, och kanske även med vissa medicinska, termer inte lika kontroversiell som den var i 40-talets Europa när metoden grundades och utvecklades av András Pető i Ungern.

Att förstå hur någon agerar i en viss situation kräver en fullständig insikt om hur olika funktioner samverkar. Rörelse-, kognitiv, kommunikations- och social förmåga, allt hänger ihop. Att träna och lära personer med funktionsnedsättningar till bättre funktioner är ett led i den holistiska utvecklingen.

KP och dess positiva förhållningssätt innebär att man försöker hitta de funktioner och kunskaper som finns i det centrala nervsystemet. De befintliga funktionerna används sedan som bas för inlärning av nya funktioner. Genom att aktivt delta i olika aktiviteter och situationer byggs så småningom ny kunskap upp som används aktivt, och senare omedvetet, för att lösa olika situationer i vardagen.

Hjärnskador definieras utifrån ett medicinskt perspektiv som plus- och minusproblem. Vissa saker har man för mycket utav (plus), andra har man för lite utav (minus). Principen är då att försöka kompensera genom att arbeta bort det som individen har för mycket utav, till exempel spasticitet, ofrivilliga rörelser, epilepsi. Samtidigt tillförs sådant som saknas, som hjälpmedel för att kompensera rörelse.

En skada i det centrala hjärnsystemet innebär inte enbart ett plus-/minussystem och inte heller enbart en funktionsnedsättning. Ofta ser man inlärningsproblem, försenad kognitiv (mental) utveckling, perceptionssvårigheter, epilepsi, synskador etc. Utifrån Conductorns perspektiv är det här en komplex problematik. En skada i det centrala nervsystemet kräver en komplex inlärningsprocess på alla nivåer för att nå utveckling.

Att ta bort eller minska tonusökningen (spasticiteten) med medicinska, neurologiska behandlingar (botox, baclofen eller dorsal rhisotomi) är inte att lösa problemet. I en del fall kan spasticitetsreducering motverka deformationer och minska smärta, men inlärningsproblemen kvarstår och funktionerna förbättras inte per automatik.

KP hjälper till att balansera tonusökning, genom att kontrollera tonusimpulser (ofrivilliga rörelser). Ett förbättrat rörelsemönster öppnar för utveckling och inlärning. På Move & Walk får varje individ möjligheten att utvecklas i sin egen takt för att leva ett så självständigt och aktivt liv som möjligt.

Gruppen

Gruppen är en viktig del av den konduktiva pedagogiken. Men all KP, även det som sker i grupp, sker med utgångspunkt från individens behov. Tillsammans med Conductorn hittar var och en sin egen lösning för olika rörelser och aktiviteter.

Människan är en social individ som söker bekräftelse och kontakt med andra. Gruppsituationen ger stöd och uppmuntran för den sociala och kommunikativa utvecklingen.

Programmen

Människans utveckling är holistisk. Ett KP-program följer den typiska komplexa utvecklingen hos ett vanligt barn men anpassas till den funktionsnedsatta individens varierande och individuella behov. Vi går från liggande, genom sittande till stående och gående som grovmotoriska milstolpar och ger deltagaren erfarenhet av alla möjliga olika positioner, situationer och aktiviteter. Detta ligger till grund för all inlärning. Alla uppgifter stimulerar och koordinerar rörelse-, kognitiv, kommunikativ och social förmåga samtidigt och baseras alltid på deltagarens förståelse (kognitiv förmåga). Uppgifterna är välkonstruerade och alltid byggda på varandra. Att klippa ut en eller flera uppgifter/övningar ifrån sammanhanget gör därför att KP förlorar komplexiteten.

Facilitering/stöd

Målet med KP är deltagarens aktiva inlärning. Detta nås med KP:s olika verktyg. Conductorer hjälper inte deltagaren direkt att nå sina mål, däremot guidas deltagaren till resultat och framgång genom indirekt stöd, så kallad facilitering. Vilken konkret faciliteringsmetod som passar den enskilda individen formas tillsammans med Conductorn.

Rytmisk intention

En av faciliteringsmetoderna är rytmisk intention. Deltagare med olika symptom/diagnoser behöver olika tid och takt för att kunna nå avslappning och att för att kunna genomföra en koordinerad rörelse. Conductorn planerar och implementerar konkret tid, takt och verbalt stöd, som alla tillsammans påverkar och koordinerar individens inre organisation.

Tid: När man ger en konkret ”begränsad” tid för att genomföra en rörelse och nå konkreta målet (till exempel putta en ballong) så får man bättre motivation och uppmuntran för aktiviteten än om man har all världens tid.

Takt: Alla rörelser har en egen takt. Personer som lever med motoriska funktionsnedsättningar måste lära sig i vilken takt de själva kan genomföra de olika rörelsemomenten.

Att utföra ett vanligt ”step up”-program utan musik är nästan omöjligt. Takten i musiken ger oss stöd för att koordinera våra rörelser i tid och rum. Samma princip gäller för neurologiskt funktionsnedsatta. Med hjälp av sång eller genom att räkna kan vi ge motsvarande stöd.

Verbalt stöd: De uttalade orden bygger innerbilden av rörelsen som i sin tur utvecklar den motoriska koordinationen.

Små barn pratar ofta för sig själva när de leker. Vad gör de egentligen? Sedan länge vet den humanistiska vetenskapen att det är enklare att koordinera våra rörelser när vi uttalar våra mål. Samtidigt genomför vi rörelserna och då skapar vi medvetenhet och delaktighet i aktiviteten.

sv_SE
Skip to content