Kvalitet

 

Move & Walk Daglig Verksamhet tillämpar Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (SOSFS 2011:9) om ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete. www.socialstyrelsen.se/sosfs/2011-9

Kvalitetssystemet/egenkontrollen ska säkerhetsställa att den enskildes behov tillgodoses och att lagar och föreskrifter följs. Move & Walk Sverige AB har ett kvalitetsledningssystem.

 

Kvalitén i verksamheten utvecklas och säkras systematiskt och fortlöpande. Vi upprättar genomförandeplan och dokumenterar enligt lag för alla våra deltagare.

Move & Walk Daglig verksamhet ska bedriva ett aktivt förbättringsarbete där avvikelsehantering blir en naturlig del av kvalitetssäkringen för verksamheten.

En central fråga i kvalitetsarbetet är kundtillfredsställelse. Genom nöjda kunder får vi möjlighet att skapa långsiktiga kontakter och en utveckling av den egna verksamheten. Kvalitetsarbetet utvecklas genom ständiga förbättringar. Alla som arbetar inom Move & Walk Daglig Verksamhet medverkar aktivt till att åstadkomma en daglig verksamhet av hög kvalitet genom förståelse för deltagarnas individuella behov.

I vårt kvalitetsarbete undersöker vi hur våra deltagare trivs och utvecklas genom att de får fylla i en enkät. Utifrån resultatet får vi fram ett NKI (Nöjd kundindex) och kan efter det arbeta fram mål för vårt förbättringsarbete.

sv_SE
Skip to content