Kvalitet

 

Move & Walk Assistans tillämpar Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (SOSFS 2011:9) om ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete. www.socialstyrelsen.se/sosfs/2011-9

Kvalitetssystemet/egenkontrollen ska säkerhetsställa att den enskildes behov tillgodoses samt att lagar och föreskrifter följs. Move & Walk Sverige AB har ett kvalitetsledningssystem och är certifierade enligt ISO 9001:2008

 

 

Kvalitén i verksamheten utvecklas och säkras systematiskt och fortlöpande. Vi upprättar genomförandeplan och dokumenterar enligt lag för alla våra kunder.

Move & Walk Assistans ska bedriva ett aktivt förbättringsarbete där avvikelsehantering blir en naturlig del av kvalitetssäkringen för verksamheten.

En central fråga i kvalitetsarbetet är kundtillfredsställelse. Genom nöjda kunder får vi möjlighet att skapa långsiktiga kontakter och en utveckling av den egna verksamheten. Kvalitetsarbetet utvecklas genom ständiga förbättringar. Alla som arbetar inom Move & Walk Assistans ska aktivt medverka till att åstadkomma en personlig assistans av hög kvalitet genom förståelse för kundens önskemål och behov.

I vårt kvalitetsarbete undersöker vi vad våra kunder tycker om vår service och hjälp genom att de får fylla i en enkät. Utifrån resultatet får vi fram ett NKI och kan efter det arbeta fram mål för vårt förbättringsarbete, både på kundnivå och övergripande.

Move & Walk Assistans administrerar personlig assistans alltid utifrån dig som kund och dina behov och önskemål. Verksamheten arbetar utifrån respekt för varje enskilds kunds självbestämmande och integritet, detta för att du som kund ska få leva ett så självständigt och rikt liv som du önskar

sv_SE
Skip to content